XI-XVII
   
   
 ,  . 1681 . . 52,743 .

()

, . 1681 . . 52,743 .

,  24 . 1685 . . 179x152 .

(, ) ()

, 24 . 1685 . . 179x152 .

  - . XVII. . 14888 .

(, ) ()

- . XVII. . 14888 .

  , 12 . 1690/1691 . . 108,5x95 .

, 12 . 1690/1691 . . 108,5x95 .

  . . 1694 . . 216x77,5 .

()

. . 1694 . . 216x77,5 .

  . 1694 . . 178x127 .

()

(, , )

(, )

. 1694 . . 178x127 .

 . 1707 . . 75,5x66,5 .

()

. 1707 . . 75,5x66,5 .

  . 1688 . . 11,2x96 .

()

. 1688 . . 11,2x96 .

    . 1649.

. 1649.

. 1696 . . 11976.

. 1696 . . 11976.

. . . 1674. 2926 .

. . . 1674. 2926 .

 . K. XVI - . XVII. . 35,929,8 .

()

. K. XVI - . XVII. . 35,929,8 .

 . K. XVI - . XVII. . 3529,7 .

()

. K. XVI - . XVII. . 3529,7 .

 . 1- . XVII. . 35,530,3 .

()

. 1- . XVII. . 35,530,3 .

 ( ). K. XVI - . XVII. . 3630,8 .

()

( ). K. XVI - . XVII. . 3630,8 .

 . K. XVI - . XVII. . 35,629,8 .

()

. K. XVI - . XVII. . 35,629,8 .

 . K. XVI - . XVII. . 3629,8 .

()

. K. XVI - . XVII. . 3629,8 .

 . K. XVI - . XVII. . 35,229,4 .

()

. K. XVI - . XVII. . 35,229,4 .

  . K. XVI - . XVII. . 35,729,8 .

()

. K. XVI - . XVII. . 35,729,8 .

  . 1708 . . 11984 .

. 1708 . . 11984 .

 . :   . :    . 1692 . (?). . 31,427,3 .

. : . : . 1692 . (?). . 31,427,3 .